Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
kontakt-mobilnagdyniao-nas
facebooktwitterPinterest
logowanie-buttonrejestracja-button

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.Zadanie G1.1 - Rozwój dynamicznego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Gdynia prowadzi działania dążące do zrównoważonego planowania mobilności w mieście od wielu lat. Zadanie G1.1, pozwoli na konsolidację istniejących ram miejskich planowania transportu, wykorzystanie technologii informatycznych dla modelowania i opracowanie nowej generacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP).

Wykorzystane w zadaniu aplikacje web 2.0 pozwolą na aktywny udział mieszkańców oraz zwiększenie zaangażowania różnych stron w procesie planowania. Wynikiem zadania będzie dokument - kompleksowy Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który będzie służyć jako model dla polskich i bałtyckich miast.

Chociaż Polska ma ugruntowaną kulturę planowania i podejścia międzysektorowego, to aktywne zaangażowanie obywateli i zainteresowanych stron jest dla nas nowością. Proces aktualizacji i dalszego rozwoju istniejących dokumentów planistycznych w kierunku uzyskania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) będzie służyć jako przykład dla polskich miast. Pomoże to w określeniu wymagań i warunków przy wprowadzaniu obowiązkowych Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w polskich miastach. Innowacyjnym elementem w zadaniu jest wykorzystanie nowoczesnych narzędzi symulacyjnych i technologii komunikacyjnych, które pozwoli na gromadzenie danych, modelowanie i udostępniania do publicznej wiadomości informacji (narzędzia opracowywane w ramach zadań: G1.2 Społecznościowe projekty badawcze na rzecz SUMP, G3.1 Model ruchu dla Gdyni, G3.4 Platforma "Mobility 2.0").

Główne cele zadania:

 • Integracja istniejących ram planowania transportu w Gdyni,
 • Rozwój nowego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej przy udziale wszystkich zainteresowanych stron,
 • Akceptacja Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej przez zainteresowane strony oraz jego przyjęcie przez Radę Miasta,
 • Promocja procesu powstawania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej wśród polskich i bałtyckich miast, jako zbioru najlepszych praktyk.

Stan istniejący

Obecnie w Gdyni obowiązują 3 dokumenty dotyczące planowania transportu. Strategia Rozwoju Gdyni 2003-2013 jest spośród nich najważniejszym dokumentem. Została ona uchwalona przez Radę Miasta w 1998 roku i jest aktualizowana co 5 lat. Jednym z jej priorytetów jest zapewnienie mieszkańcom przyjaznego środowisku, wydajnego systemu transportu miejskiego. Aby cel ten zrealizować zakłada się:

 • rozwój i modernizację sieci drogowej miasta,
 • integrację środków transportu zbiorowego, w tym budowę węzłów integracyjnych przy stacjach i przystankach SKM,
 • połączenie dzielnic miasta z centrum przy pomocy transportu szynowego,
 • budowę sieci dróg rowerowych łączących dzielnice z centrum miasta i sąsiednimi miastami,
 • zachęcenie mieszkańców do korzystania z transportu zbiorowego poprzez poprawę jakości i oferty usług,
 • rozwój sieci transportu trolejbusowego.

Polityka Transportowa Gdyni obowiązuje od 1998 roku. Jest niejako uzupełnieniem Strategii Rozwoju Gdyni. Uwzględnia elementy takie jak: politykę parkingową, redukcję liczby pojazdów, utworzenie stref pieszych w centrum miasta, buspasy i priorytet dla transportu zbiorowego, budowa centrum zarządzania ruchem.

Zarówno, w przypadku Strategii Rozwoju, jak i Polityki Transportowej, zostały określone cele, jednak brak w nich opisanych szczegółów realizacji poszczególnych zadań.

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Gdyni w latach 2004-2013 jest dokumentem, który wpisuje się w cele wyznaczone w Strategii Rozwoju. Plan nie ograniczył się tylko do wymienienia celów, jakie planuje się poprzez niego osiągnąć. Zawiera on m.in. opis działań, harmonogram, finansowanie, odpowiedzialność oraz sposób ewaluacji. Skupia się on jednak tylko na transporcie publicznym

Niestety, miasto nie posiada żadnych oficjalnych ustaleń dotyczących polityki transportu towarów.

W 2007 roku, w ramach europejskiego projektu BUSTRIP, przygotowany został Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu dla Gdyni (SUTP – Sustainable Urban Transport Plan) na okres 2008-2015. Pomimo, iż nie został on dokończony i uchwalony przez Radę Miasta, jest cennym dokumentem roboczym. W Planie kładzie się nacisk na działania, które kreują zrównoważony transport w Gdyni jako części Trójmiasta. Plan powstał na podstawie oficjalnego, europejskiego przewodnika dotyczącego Planów Zrównoważonego Rozwoju Transportu ELTIS. Ponadto, zawarte w nim raporty i analizy gdyńskiego systemu transportowego, przygotowane przez niezależnych ekspertów, są bardzo przydatne w określeniu dokładnych działań i przedsięwzięć, jakie powinno podjąć miasto w celu rozwoju zrównoważonego transportu.

Wszystkie opisane tam działania mają następujące cele:

 • Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko (w tym efektu cieplarnianego oraz hałasu),
 • Redukcja emisji spalin w celu ochrony zdrowia,
 • Zmniejszenie udziału samochodów osobowych podróżach,
 • Zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych,

SUTP powinien zostać zaktualizowany, rozszerzony i zatwierdzony przez Radę Miasta jako Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Gdyni.

Działania w ramach CIVITAS DYN@MO

W ramach zadania G1.1 powstanie nowy Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni (SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan), który powinien zostać uchwalony przez Radę Miasta.

Zostanie on przygotowany na podstawie Planu z projektu BUSTRIP. Zawarte będą w nim m.in. szczegółowe opisy działań, harmonogram realizacji, budżet. Co istotne, będzie on utworzony przy znaczącym udziale społeczeństwa oraz interesariuszy, a także w zgodzie z założeniami najważniejszych dokumentów dotyczących polityki transportowej w mieście.

Aby przystąpić do opracowywania SUMP należy:

 • Dokonać weryfikacji istniejącego Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu (BUSTRIP) z obowiązującymi dokumentami dotyczącymi planowania transportu.
 • Ocenić obecną sytuację transportową w Gdyni.
 • Przygotować wstępną listę celów strategii transportowej miasta, które są osiągalne i możliwe do sprawdzenia.
 • Przygotować listę barier, które mogą przeszkodzić w realizacji celów strategii.
 • Przygotować listę interesariuszy, którzy powinni zaangażować się w pracę nad nowym Planem oraz ustanowić wraz z nimi zespół zadaniowy.

Przy opracowaniu nowego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) wykorzystany zostanie 3-poziomowy model transportowy (zadanie G3.1), który będzie przydatny do zbierania danych o ruchu, prezentacji potencjalnych rozwiązań (np. zamknięcia ulic) czy wskazania możliwych do uzyskania efektów działań. Przy pomocy platformy Mobility 2.0 - mobilnagdynia.pl (zadanie G3.4) prowadzone będą konsultacje społeczne na temat poszczególnych elementów Planu.

Proces przygotowywania Planu będzie wsparty licznymi działaniami promocyjnymi. Istotne jest, aby mieszkańcy Gdyni, lokalni politycy oraz interesariusze dowiedzieli się czym jest ten dokument i dlaczego jest on tak ważny w funkcjonowaniu nowoczesnych, rozwijających się miast. Poprzez promocję Planu, Gdynia chce zachęcić ich do aktywnego udziału w kreowaniu polityki transportowej miasta.

Przedstawienie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Radzie Miasta Gdyni planowane jest na lipiec 2016 roku.

Oczekiwane rezultaty

Najważniejsze efekty:

 • Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni zaakceptowany przez Radę Miasta,
 • Realizacja pierwszego dynamicznego SUMP.

Oczekiwane rezultaty w krótkiej perspektywie czasowej:

 • Publiczne debaty na temat zrównoważonego transportu miejskiego,
 • Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w odniesieniu do aktów prawnych opracowanych w dziale planowania miasta,
 • Konsolidacja struktur miejskich i planowania transportu.

Oczekiwane rezultaty w średniej i długie perspektywie czasowej:

 • Wzrost świadomości społeczności lokalnej i zainteresowanych stroni w kwestii zrównoważonego transportu miejskiego,
 • Gdynia modelem zrównoważonego planowania transportu w Polsce.

[zdjęcie tytułowe: Rupprecht Consult]