Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
kontakt-mobilnagdyniao-nas
facebooktwitterPinterest
logowanie-buttonrejestracja-button

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.Zadanie G3.1 - Model ruchu dla Gdyni

Gdynia opracuje trzypoziomowy model transportowy dla transportu indywidualnego i publicznego. Wyniki badań ruchu prowadzonych na rzecz modelu zostaną wykorzystane do utworzenia gdyńskiego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP). Wynikiem zadania będą modele ruchu: makroskopowy, mezoskopowy i mikroskopowy, każdy dotyczący różnych aspektów transportu i mobilności w mieście oraz regionie.

Główne cele zadania:

 • Uzyskanie danych i informacji do aktualizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej,
 • Opracowanie 3-poziomowego modelu transportowego dla Gdyni,
 • Wykonanie szczegółowych analiz dla propozycji i zadań wskazanych w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej,
 • Wybór zadań infrastrukturalnych uatrakcyjniających i popularyzujących alternatywne środki transportu.

Stan istniejący

W podziale zadań przewozowych w Gdyni od wczesnych lat 90' notuje się wzrost użytkowania samochodów osobowych (transport indywidualny), kosztem korzystania z transportu publicznego (autobusy, trolejbusy, SKM). W 2010 roku podział wyglądał następująco: 51% transport publiczny, 48% transport indywidualny, mniej niż 1% inny.
Od 1996 roku, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni prowadzi badania na temat preferencji i zachowania transportowego mieszkańców. Są one wykonywane regularnie, co 2 lata, w formie ankiet (wywiadów w domach) prowadzonych wśród grupy około 1500 mieszkańców w wieku 16-75 lat.

Badania są wykorzystywane przede wszystkim w celu dostosowania oferty przewozowej do potrzeb pasażerów i nie dają pełnego obrazu stanu systemu transportowego w Gdyni.
Obecnie miasto nie ma kompleksowego modelu transportu, umożliwiającego przeprowadzanie analiz, testowanie nowych układów i organizacji ruchu, itp. Aby go opracować, konieczne jest przeprowadzenie szczegółowych badań ruchu i transportu na szeroką skalę.

Działania w ramach CIVITAS DYN@MO

Politechnika Gdańska opracuje 3-poziomowy model transportowy (makroskopowy, mezoskopowy i mikroskopowy) Gdyni dla transportu indywidualnego i zbiorowego. Aby go wykonać, należy przeprowadzić badania ruchu w mieście uwzględniające m.in. natężenie ruchu, prędkość, długość kolejek. Zostaną one wsparte badaniami ankietowymi przeprowadzonymi we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i wsparciu Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Badania te zostaną wykorzystane także na rzecz rozwoju Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP).

Model będzie opracowywany o dane bieżące i aktualizowany w trakcie trwania projektu. Wszystkie historyczne wyniki i wskaźniki, odnotowywane w mieście od 1996 roku, zostaną również wykorzystane (np. do prognozowania ruchu na kolejne lata).
3-poziomowy model transportowy dla Gdyni to:

 • Model makroskopowy

Model makroskopowy jest oparty o program VISUM. Politechnika Gdańska opracowała model transportu zbiorowego i indywidualnego dla województwa pomorskiego. Wymaga on podziału Gdyni na dzielnice wraz z odwzorowaniem sieci drogowej, przebiegu tras linii transportu zbiorowego oraz operującymi na nich trolejbusami, autobusami i pociągami. Model ten będzie użyty do rozwoju, wizualizacji i oceny działań wskazanych w zadaniach G1.1 i G1.2, które pozwolą opracować dynamiczny i nowoczesny Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Zostanie on również wykorzystany do modelu mezoskopowego, z uwagi na drogi i linie transportu zbiorowego prowadzące do sąsiednich miast.

 • Model mezoskopowy

Model makroskopowy jest oparty o program SATURN. Będzie on używany do analizy scenariuszy reorganizacji ruchu w Gdyni i innych zadań podejmowanych w ramach projektu. Dzięki niemu oszacowane zostaną rezultaty planowanych modyfikacji. Model będzie czerpać wyniki od modelu makroskopowego w zakresie modelowania popytu z równoległym podziałem na poszczególne rodzaje transportu. Umożliwi to kalibrację z uwzględnieniem sieci dróg w województwie pomorskim (wyniki z modelu makroskopowego). Modele makroskopowy i mezoskopowy stanowią podstawę dla opracowania modelu mikroskopowego (symulacje 3D).

 • Model mikroskopowy

Model ten pozwoli na weryfikację i prezentacje wyników uzyskanych z modeli makro- i mezoskopowych oraz zapewni istotny wkład do projektów społecznych w ramach działań G1.1 i G1.2, a także planowanej platformy internetowej (zadanie G3.4). Po realizacji inteligentnego systemu sterowania ruchem w Gdyni (TRISTAR), będą one dostarczony wraz z informacjami na temat natężenia ruchu w czasie rzeczywistym. Model mikroskopowy (symulacja i wizualizacja) zostanie opracowany dla wybranych odcinków infrastruktury transportowej w Gdyni powiązanych z realizacją zadań G1.2, G3.2, G3.3 i G3.5.

Oczekiwane rezultaty

Najważniejsze efekty:

 • Pierwszy model transportowy miasta dla celów zarządzania ruchem i planowania sieci transportowej,
 • Zaktualizowany i rozszerzony Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Gdyni.

Oczekiwane rezultaty w krótkiej perspektywie czasowej:

 • Możliwość wyboru najlepszych rozwiązań dla mobilności w mieście, za pomocą analiz, w oparciu o działania wytyczone w zadaniu G1.2.

Oczekiwane rezultaty w średniej i długiej perspektywie czasowej:

 • Możliwość długoterminowego planowania w zarządzaniu mobilnością, które przyczyni się do wzrostu atrakcyjności transportu zbiorowego i alternatywnych środków transportu, a tym samym do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i poprawy jakości życia mieszkańców miasta.

[zdjęcie tytułowe: materiały ZDIZ]