Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
kontakt-mobilnagdyniao-nas
facebooktwitterPinterest
logowanie-buttonrejestracja-button

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.Pierwszy rok z CIVITAS DYN@MO za nami!

 Aachen 1

Ponad rok temu, w styczniu 2013 roku, w niemieckim mieście Akwizgran, odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu CIVITAS DYN@MO. 

Obecnie, 28 organizacji / instytucji partnerskich projektu przygotowuje obszerny raport dla Komisji Europejskiej, na temat pierwszego roku działalności w ramach DYN@MO. W kwietniu br., w Brukseli, przedstawiciele miast biorących udział w projekcie, tj. Akwizgranu (Niemcy), Gdyni (Polska), Koprvnicy (Chorwacja) oraz Palma de Mallorca (Hiszpania), będą prezentowali przed władzami europejskimi swoje działania i osiągnięcia w projekcie.

Misją całego projektu CIVITAS DYN@MO jest: "wzmocnienie zrównoważonej mobilności poprzez propagowanie stylu życia bez zanieczyszczeń, dzięki interakcji społecznej i współpracy w oparciu o nowe media, a dzięki zintegrowanemu wdrożeniu innowacyjnych usług transportowych dla aktywnych obywateli w każdym wieku". Więcej informacji na temat projektu znajduje się w specjalnie przygotowanej broszurze w języku angielskim oraz ulotce w języku polskim.

Poza działaniami w miastach, projekt DYN@MO jest również bardzo aktywny na poziomie europejskim.

Niewątpliwie, jednym z sukcesów była organizacja 3-dniowego Uniwersytetu Letniego w Palmie, w czerwcu 2013 roku. Uczestniczyło w nim ponad 60 specjalistów i studentów. Zeszłoroczna edycja Uniwersytetu poświęcona była Zrównoważonym Planom Mobilności Miejskiej (SUMP). Uczestnicy wzięli udział w przeglądzie SUMPów z całej Europy, szczególnie z miast hiszpańskich. Odbyły się również warsztaty dotyczące wyzwań, przed jakimi stają miasta przy tworzeniu Planów Zrównoważonej Mobilności, tj. zaangażowanie interesariuszy, użycie narzędzi web 2.0 oraz selekcja działań i zadań. W tym roku, tematem Uniwersytetu będzie „Wprowadzenie przyjaznych miastom i ich mieszkańcom pojazdów elektrycznych”. Odbędzie się on w dniach 14-16 maja 2014 r. również w Palma de Mallorca. Więcej szczegółów na temat tego wydarzenia dostępnych jest na stronie Inicjatywy CIVITAS.

W pierwszym roku projektu DYN@MO udało się również ustanowić Centrum Kompetencji Regionu Morza Bałtyckiego w zakresie Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Odbyło się już nawet pierwsze wydarzenie w ramach Centrum, tj. seminarium pt. „Plany transportowe, a kształtowanie mobilności miejskiej w Polsce”, zorganizowane 23 maja 2013 roku, w Sopocie przez Katedrę Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego. Udział w nim wzięło 40 reprezentantów miast Pomorza liczących powyżej 50 tys. mieszkańców. Centrum Kompetencji będzie organizować warsztaty i spotkania w kolejnych latach trwania projektu oraz po jego zakończeniu. Wszystkie informacje o działalności i aktywnościach Centrum, a także skarbnica wiedzy o SUMP dostępna jest na specjalnej utworzonej platformie internetowej. Obecnie jest ona jeszcze w wersji beta, ale będzie rozwijana w 2014 roku.

We wszystkich projektach inicjatywy CIVITAS bardzo ważna jest ewaluacja oraz promocja. Każde miasto z osobna, jak i konsorcjum całego projektu opracowało specjalne plany, w których deklarują, w jaki sposób będą realizować te działania.

Skrót najważniejszych osiągnięć miast partnerskich, w 2013 roku w ramach projektu CIVITAS DYN@MO przedstawia się następująco:

·      Akwizgran (Niemcy)

o  Rozwój koncepcji dynamicznego, regionalnego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

o  Dokonano wstępnego wyboru miejsc, w których powstaną 3 nowe stacje car-sharing. Ostateczna decyzja zostanie podjęta, kiedy znane będą wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród najemców, dzierżawców i lokatorów dotyczące ich preferencji i zachowania transportowego.

o Dla nowych obszarów kampusu uniwersyteckiego (Melaten i West), integracja zarządzania mobilnością jest głównym przedmiotem pracy. Dla wspierania przedsiębiorstw i firm, uruchomiono usługi doradcze poprzez opracowanie i dystrybuowanie podręcznika dotyczącego wdrażania środków zarządzania mobilnością. Szczegółowy proces wdrożenia środków zarządzania mobilnością w procesie planowania dla całego obszaru, a szczególnie dla Melaten i West został ustanowiony.

o  Rozwój ogólnej koncepcji zarządzania mobilnością dla uniwersytetów RWTH Aachen oraz FH Aachen. Jest ona punktem odniesienia dla wprowadzenia działań związanych z mobilnością, np. Jobticket z zarządzaniem miejscami parkingowymi, zarządzanie podróżami służbowymi i platforma mobilna.

o  W celu zachęcenia ludzi do korzystania z rowerów elektrycznych, miasto zorganizowało tydzień testowy dla swoich pracowników. Łącznie 75 osób wzięło udział w testach.

o  W listopadzie został uruchomiony serwis dostaw przesyłek za pomocą rowerów elektrycznych.

o  Operator miejskiego transportu publicznego ASEAG włączył do codziennej eksploatacji, na stałej trasie, autobus hybrydowy MAN EURO (V). Ponadto, ASEAG zakupił przegubowy autobus hybrydowy (Citaro) do jazdy na różnych trasach po udanym okresie testowym.

o  ASEAG ogłosił zamówienie na zakup systemu baterii potrzebnych do konwersji autobusu hybrydowego w pełni elektryczny.

·      Gdynia (Polska)

o  Ustanowiono grupy robocze: „transport”, „edukacja”, „biznes” na rzecz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Zorganizowano również pierwsze spotkania informacyjne o SUMP dla mieszkańców.

o  Mieszkańcy i interesariusze zostali zaangażowaniu w proces opracowywania SUMP poprzez spotkania, wizyty studyjne, spacery, warsztaty, ankiety na Facebooku, m.in. w takich sprawach, jak rozwój transportu rowerowego, bezpieczeństwo ruchu drogowego przy szkołach, identyfikacja barier dla osób niepełnosprawnych.

o  Mieszkańcy, przedsiębiorcy i inni interesariusze zostali zaangażowani w różne działania mające na celu utworzenie w mieście pierwszej strefy pieszej. Miasto przygotowało warsztaty, spotkania mające na celu poznanie stanowiska poszczególnych grup na temat wyłączenia z ruchu ulicy Świętojańskiej.

o  Zakończono procedurę przetargową na instalację superkondensatora na trolejbusowej sieci trakcyjnej. Jego montaż przewidziany jest na początek 2014 roku.

o  Dokonano wyboru technologii baterii, jakie zostaną zamontowane w dwóch trolejbusach, a także odcinka, na którym zostanie przedłużona jedna z linii trolejbusowych.

o  Opracowano studium wykonalności dla systemu preselekcji wagowej kontrolującego masę samochodów ciężarowych poruszających się po Gdyni.

o  Uruchomiono stronę internetową mobilnagdynia.pl, która ma na celu zaangażowanie mieszkańców w sprawy mobilności w mieście. Integruje ona w sobie różne narzędzia technologii web 2.0, tj. mikroblogi, ankiety, możliwość komentowania artykułów, kanał RSS, połączenie z Facebookiem.

o  Opracowano makroskopowy model ruchu Gdyni przy wykorzystaniu dostępnych danych.

·      Koprivnica (Chorwacja)

o  W celu opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), dokonano selekcji interesariuszy oraz powołano zewnętrzna radę doradczą dla tego działania. Rozpoczęto proces zaangażowania lokalnej społeczności w przygotowanie SUMP poprzez prowadzenie spotkań i dialogu z wszystkimi zainteresowanymi. Zorganizowane zostały szkolenia SUMP dla miejskich urzędników.

o  Zebrano dane potrzebne do opracowania podziału modalnego środków transportu oraz określenia poziomu mobilności wśród mieszkańców.

o  W grudniu 2013 roku, rozpoczęto procedurę przetargową na zakup 5 elektrycznych i 2 hybrydowych samochodów dla systemu car-sharing wśród pracowników administracji i spółek miejskich. Chorwacka spółka energetyczna HEP zainstaluje w Koprivnicy 5 stacji ładujących pojazdy elektryczne jako część przyszłościowej, krajowej sieci.

·      Palma de Mallorca (Hiszpania)

o  Rozpoczęto proces opracowywania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP). Dotychczas odbyły się spotkania z interesariuszami przy okrągłym stole oraz przeprowadzono ankiety na temat obecnej sytuacji.

o  Wybudowano 1,7km nowych dróg rowerowych. W styczniu 2014 roku, poszerzono usługi miejskiego roweru publicznego o 50 nowych rowerów oraz 75 stacji.

o  W celu przeprowadzenia kampanii promującej ruch pieszy, wyznaczono w mieście 2 „trasy zdrowia”.

o  Przeprowadzono procedurę przetargową na pomiar związków emitowanych przez autobusy napędzane CNG.

o  W składzie floty pojazdów miejskich pojawił się pierwszy samochód elektryczny – Renault Zoe.

o  Otwartych zostało 5 nowych, inteligentnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Nowe prawo miejskie zezwala na darmowe parkowanie posiadaczom tego typu pojazdów oraz zredukowało podatki od nich. Ponadto, taksówki z napędem elektrycznym, mają wyznaczone miejsca priorytetowe przy terminalach pasażerskich lotniska i portu morskiego.

o  Operator transportu miejskiego – EMT udostępnił aplikację z informacją w czasie rzeczywistym o odjazdach autobusów. Aplikacja dostępna jest na smartfony i obejmuje wszystkie przystanki w sieci.

o  Pasażerowie transportu miejskiego mogą korzystać z informacji zawartych na specjalnie otwartych dla nich grupach i profilu na Facebooku oraz Twitterze. Utworzono również blog dla osób korzystających z „tras zdrowia”.

o  Miejska linia autobusowa nr 2 została przekierowana na parking Parc Sa Riera, który został objęty systemem Park&Ride, umożliwiającym dostęp co historycznego centrum miasta.

Więcej informacji o projekcie i rezultatach w ramach niego znajdą Państwo na stronie projektu.