Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


SUMP w Opawie (Czechy)

SUMP (Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej) jest dokumentem strategicznym, wskazującym cele i kierunki działań miasta w dążeniu do zrównoważonego rozwoju mobilności, a w rezultacie podniesienia jakości życia mieszkańców. Gdynia prace nad dokumentem rozpoczęła w 2013 roku, a ich zakończenie planowane jest w pierwszej połowie 2016 roku. A jak wyglądają prace nad SUMP w innych europejskich miastach? Dobre praktyki w zakresie planowania mobilności prezentujemy na stronie www.mobilnagdynia.pl w zakładce SUMP. Tym razem o czeskiej Opawie.

Opawa jest 60-tysięcznym miastem położonym na północy Czech, na tzw. Śląsku Opawskim, przy granicy z Polską. Podobnie jak w Gdyni, transport miejski w Opawie opiera się na połączeniach autobusowych (14 linii) i trolejbusowych (11 linii), obsługowanych przez lokalnego operatora Městský Dopravní Podnik Opava (MDPO).

Rys. 1. Trolejbusy w Opawie - fot. Miroslav Puchalter CC BY-SA 3.0 (pl.wikipedia.org)

Městský Dopravní Podnik Opava (MDPO)

Mimo gęstej sieci połączeń transportem zbiorowym, Opawa zmaga się z rosnącym poziomem motoryzacji i jednocześnie spadkiem liczby pasażerów transportu zbiorowego, która to w ciągu ostatnich 3 lat spadła o ponad 1,4 mln z poziomu 11,8 mln pasażerów rocznie. Udział podróży samochodowych w mieście kształtuje się na poziomie 34%, transportem zbiorowym 24%, natomiast podróże piesze i rowerowe to odpowiednio 31% i 11%. Głównymi problemami transportowymi, z którymi zmaga się Opawa są wzrastające zatłoczenie komunikacyjne centrum miasta i wynikające z niego hałas i zanieczyszczenie środowiska. Dodatkowym problemem jest wzrastający popyt na podróże samochodem i parkowanie w centrum miasta, a także brak bezpiecznej, zintegrowanej infrastruktury rowerowej i niski poziom bezpieczeństwa pieszych na przejściach.

Rys. 2. Okolice dworca kolejowego w Opawie - fot. VišňaO (pl.wikipedia.org)

W odpowiedzi na narastające problemy w październiku 2013 Opawa przystąpiła do opracowania SUMP. Dzięki dużemu zaangażowaniu interesariuszy i mieszkańców, dokument został uchwalony już w czerwcu 2015 roku, wskazując cele w kierunku bezpieczniejszej, ekologicznej i bardziej efektywnej mobilności miejskiej.

Proces SUMP w Opawie

W proces SUMP zaangażowani zostali eksperci w zakresie zarządzania projektem, komunikacji, modelowania i inżynierii transportu, ochrony środowiska, wchodzący w skład konsorcjum zakontraktowanego przez miasto. Wartość kontraktu wyniosła 4,78 mln czeskich koron (ok. 177 ty. euro) i została w 85% dofinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Proces planowania przebiegał zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej w zakresie SUMP. W proces od samego początku zaangażowani byli mieszkańcy, aktywnie informowani o przebiegu prac oraz uczestniczący w bezpośrednich spotkaniach i poprzez stronę internetową projektu. Wyróżniono 3 fazy planowania, w efekcie których powstawały dokumenty robocze, poddawane następnie konsultacjom mieszkańców.

W pierwszej, strategicznej fazie (październik 2013 - kwiecień 2014) opracowany został draft dokumentu, nakreślający wizję, cele i wskaźniki, a także zidentyfikowane zostały ramy planowania, a więc polityki i strategie powiązane z SUMP. Dodatkowo utworzony został plan komunikacji, mówiący o tym, jak włączyć interesariuszy i mieszkańców do procesu. Faza analityczna (maj - wrzesień 2014) dostarczyła podstaw dla planu działań - przeprowadzone zostały analizy systemu transportu miejskiego i SWOT, a na tej podstawie prognozy i oceny rozwoju społeczno-ekonomicznego, transportu i mobilności w mieście. W ostatniej fazie (październik 2014 - czerwiec 2015) do dokumentu włączone zostały zintegrowane pakiety działań, wraz z przypisaniem im odpowiedzialnych jednostek, środków finansowych i terminem wdrożenia.

Rezultaty

SUMP Opawy został opracowany zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej i z dużym zaangażowaniem mieszkańców. W rezultacie prac powstał realny dokument określający długoterminową wizję i kierunki rozwoju miasta w zakresie mobilności do 2020 roku, opracowany w zaledwie 22 miesiące i przyjęty przez miasto w czerwcu 2015 roku.

Zidentyfikowane zostały 3 scenariusze rozwoju, oparte na podziale zadań przewozowych: scenariusz "optymistyczny" zakładał redukcję udziału podróży samochodowych do 20%, "średni" do 33%, natomiast scenariusz "niski" do 40%. Spośród wymienionych i w oparciu o dostępne środki finansowe, miasto zdecydowało się podążać "średnim" scenariuszem, opartym o 19 działań skoncentrowanych na bezpiecznej infstratrukturze rowerowej, pieszej i drogowej, zarządzaniu parkowaniem, promocji transportu zbiorowego i zarządzaniu mobilnością mieszkańców. Koszt planowanych działań do 2020 roku ma wynieść 224 mln czeskich koron (8,27  mln euro), dofinansowanych częściowo z europejskich funduszy strukturalnych i funduszy państwowych przeznaczonych na infrastrukturę transportową.

Planowane jest, aby mieszkańcy byli włączeni w planowanie również po uchwaleniu dokumentu, w trakcie jego funkcjonowania, poprzez dyskusję nad planowanymi działaniami.

Proces planowania dokumentowany był na stronie internetowej projektu: mobilita-opava.cz


źródło: eltis.org

[zdjęcie tytułowe: Petr Dadák, lic. Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic, www.wikipedia.org]

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: