Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


"Komunikacja miejska - osobista satysfakcja" - Regulamin

§1 

Postanowienia ogólne

1. Celem konkursu jest zwiększenie świadomości mieszkańców dzielnicy Chwarzno-Wiczlino poprzez promowanie alternatywnych do zmotoryzowanego transportu indywidualnego metod podróżowania, głównie transportu zbiorowego i lepszej, bardziej zintegrowanej oferty usług transportowych oraz promocja dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, Miasta Gdyni, Projektu SMACKER, zachowań i postaw proekologicznych wśród mieszkańców.

2. Organizatorem konkursu jest Gmina Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdyni.

3. Wykonawcą konkursu jest Gmina Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdyni.

4. Konkurs rozpocznie się dnia 5.10.2021 r. i trwa do dnia 20.10.2021 r. Okres Konkursu nie obejmuje wydania nagród i procedury reklamacyjnej.

5. Wyłączne prawo do podjęcia decyzji w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz prawo do interpretacji zapisów Regulaminu, w przypadku zaistnienia wątpliwości co do ich treści, posiada Organizator.

6. Nagrody w konkursie zapewnia Organizator.

7. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.

8. Do przeprowadzenia konkursu wykorzystuje się serwis społecznościowy Facebook.

9. Konkurs jest prowadzony na stronie serwisu www.facebook.com/ProjektSmacker (zwanej dalej “Fanpage”).

10.Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem należy kierować do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook.

11. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

 §2

Zgłoszenie uczestnictwa

1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie pełnoletni mieszkańcy dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, będący użytkownikami posiadającymi aktywne konto w serwisie Facebook, którzy dokonali zgłoszenia udziału w konkursie zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

2. Użytkownik serwisu Facebook deklaruje udział w konkursie poprzez zaznaczenie „lubię to” na Fanpage Projektu Smacker oraz opublikowanie, co najmniej jednego Zadania Konkursowego.

3. Poprzez zgłoszenie udziału w konkursie dalej „Zgłoszenie Konkursowe”, uczestnik oświadcza, że:

 • w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 • jest mieszkańcem dzielnicy Chwarzno-Wiczlino;
 • ma ukończone 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 • zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego warunki;
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaciuwidocznionego na zdjęciach w ramach Zadania Konkursowego;
 • posiada zgody osób, których wizerunek został upubliczniony w związku z wykonaniem Zadania Konkursowego, oraz że osoby te zostałpoinformowane o celach przetwarzania danych osobowych oraz prawach jakie im przysługują;
 • wyraża zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy (utworu, zdjęcia) zgłoszonej w ramach Zadania Konkursowego na Organizatora oraz na jej wykorzystanie i publikację.

4. Warunkiem udziału w konkursie jest poprawne rozwiązanie Zadania Konkursowego.

5. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie na stronach serwisu zmienionego, jednolitego tekstu Regulaminu.

6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora a także osoby będące ich: małżonkami, wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem, powinowatymi w linii prostej, jak również osoby pozostające z tymi pracownikami i współpracownikami we wspólnym pożyciu albo są związani z nimi węzłem przysposobienia lub kurateli.

7. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

§3 

Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na zrobienia kreatywnego zdjęcia z naklejką w tle, napisaniu swojego pomysłu na to co ona oznacza, oznaczeniu osoby, z którą lubisz spacerować po dzielnicy i opublikowaniu odpowiedzi pod postem konkursowym w terminie trwania konkursu.

§4

Zasady i przebieg konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien dokonać Zgłoszenia Konkursowego, tj. opublikować wykonane przez siebie Zadanie Konkursowe w serwisie Facebook.

2. Zgłoszenia Konkursowe mogą być publikowane najpóźniej do dnia 20.10.2021 r. do godziny 23:59 (dalej „Zgłoszenie").

3. Zgłoszenie Konkursowe może mieć wyłącznie formę określoną w treści Zadania Konkursowego.

4. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego ani zawierać zastrzeżonych nazw lub znaków. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich.

5. Zgłoszenia Konkursowe powinny stanowić oryginalną, autorską interpretację przez Uczestnika Zadania Konkursowego, w przypadkach w których wymaga tego treść Zadania Konkursowego. Zgłoszenia Konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.

6. Zamieszczając Zgłoszenie Konkursowe Uczestnik zapewnia, że jest autorem zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego i przysługują mu niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego.

7. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w pkt 2–6 Regulaminu będą ukrywane bądź usuwane przez Organizatora i nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.

8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu i wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przeniesienie autorskich praw majątkowych zgłoszonej do Konkursu pracy (utworu, zdjęcia) na Organizatora oraz na jego publikację.

§5 Nagroda 

1. W konkursie zostanie wybranych 10 zwycięzców.

2. Spośród nadesłanych rozwiązań Zadania Konkursowego, Komisja Konkursowa wybierze 10 rozwiązań, których autorzy zostaną Zwycięzcami Konkursu.

3. Komisja Konkursowa - wskazane przez Organizatora trzy osoby odpowiedzialne za wytypowanie spośród Uczestników zwycięzców Konkursu dokona oceny zgłoszeń́, uwzględniając w szczególności ich oryginalność́ , atrakcyjność i poczucie humoru kierując się subiektywną opinią i wyłoni 10 zwycięskich zgłoszeń, które zostaną wyróżnione Nagrodami.

4. Nagrodą w konkursie są: bilety normalne na okaziciela na linie zwykłe i nocne w granicach Gdyni.

5. Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę bez względu na liczbę dokonanych Zgłoszeń Konkursowych.

6. Nagrodę można odebrać w siedzibie Organizatora.

7. Nagrodę należy odebrać nie później niż 14 dni roboczych od daty otrzymania wiadomości o wygranej. Po tym terminie nagroda przepada.

8. Po odbiór nagrody Zwycięzca zgłasza się osobiście do Wydziału Inwestycji - Referatu Zrównoważonej Mobilności (ul. 10 Lutego 33, p. 302-304, Gdynia) w godzinach funkcjonowania biura, a mianowicie:

 • poniedziałek-piątek (7:30-15:30)

9. Wydanie nagrody następuje po zweryfikowaniu danych osobowych Zwycięzcy na podstawie dokumentu tożsamości.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji.

10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

11. Nagrody nie można wymienić na równowartość pieniężną ani nagrodę innego rodzaju, inną niż wskazaną przez Organizatora.

12. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani inna nagroda, ani przeniesienie praw do nagrody na inną osobę.

13. Zwycięzcy zostaną wyłonieni do dnia 27.09.2021 r. oraz do tego dnia poinformowani poprzez odpowiedź na komentarz konkursowy.

14. Uczestnik Konkursu nabywa prawo do nagrody jeżeli skontaktuje się z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną na portalu Facebook w terminie do 5 dni roboczych liczonym od dnia ogłoszenia zwycięzców przez Organizatora zgodnie z Regulaminem. W odpowiedzi na wiadomość zwycięzca zostanie poproszony o przesłanie następujących danych: imię i nazwisko w wiadomości prywatnej w terminie kolejnych 2 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania wiadomości na portalu Facebook.com. Przesłanie wyżej wymienionych danych jest konieczne do otrzymania nagrody. Nieskontaktowanie się i nieprzesłanie danych w wyżej wymienionych terminach oznacza rezygnację z nagrody i Organizator przyzna nagrodę kolejnemu Uczestnikowi wytypowanemu przez Komisję Konkursową.

15. Zwycięzcy Konkursu nie podlegają obowiązkowi zapłaty 10% podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranych Nagród.

§6 

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Uczestnicy Konkursu składający reklamację, zostaną powiadomieni o sposobie jej rozwiązania w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję. Decyzja Komisji jest ostateczna.

§7 

Prawa własności intelektualnej do zgłoszeń konkursowych 

1. Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Zgłoszenia Konkursowego. Uczestnik zapewnia, iż Zgłoszenie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. W przypadku, gdy którekolwiek z powyższych oświadczeń Uczestnika okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub innych praw przez Zgłoszenie Konkursowe Uczestnika.

2. Uczestnik dokonując Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści Zgłoszenia (w całości lub w jakiejkolwiek części), na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, w szczególności do:

 • utrwalenia, zwielokrotnienia i opublikowania utworu w prasie, telewizji, Internecie, telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach społecznościowych jak np. Facebook, Instagram) i nieelektronicznych,
 • zwielokrotnienia dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie druków, plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp., publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie odtworzenie, nadawanie, reemitowanie,
 • publicznego udostępnienia utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy),
 • wprowadzania do obrotu, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
 • promocji i reklamy, merchandisingu,
 • wyrażania zgody na korzystanie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w szczególności zmiany, tłumaczenia, korekty lub modyfikacji (dalej „Opracowania”) dla celów opisanych w pkt. a) – e) powyżej,
 • udzielania sublicencji podmiotom trzecim na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej.

3. Uczestnik zobowiązuje nie wykonywać w żadnym czasie wobec Organizatora i podmiotów, które Organizator upoważnił do korzystania ze Zgłoszenia Konkursowego, osobistych praw autorskich oraz wyraża zgodę na nieujawnianie swojego autorstwa Zgłoszenia Konkursowego. Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich do utworów zależnych do odpowiedzi na Zadanie Konkursowe oraz upoważnia Organizatora do udzielania zgody osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich do odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.

 §8 

Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku

1. Opublikowanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem bezterminowego zezwolenia przez Uczestnika Konkursu w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191 z późn. zm.) na rozpowszechnianie przez Organizatora jego wizerunku na zasadach i w sposób określony w ust. 2.

2. Organizator jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych poprzez udostępnienie wizerunku bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, w szczególności w celu zamieszczenia wizerunku w mediach zewnętrznych oraz w mediach wewnętrznych Organizatora. Celem umożliwienia rozpowszechnienia wizerunku Organizator jest uprawniony do dokonania zmian i modyfikacji Zgłoszenia Konkursowego, polegających na jego obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) oraz na wkomponowaniu wizerunku w inne utwory, w tym artykuły, z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać Wizerunku.

3. Udzielenie zezwolenia wskazanego w ust. 1 i 2 następuje nieodpłatnie.

§9

Ochrona danych osobowych

1.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu jest Prezydent Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.

Z administratorem, w zakresie objętym niniejszą informacją, można się kontaktować w następujący sposób:

a)       listownie: al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

b)      za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

c)       telefonicznie: 58 785 14 20

2.  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub adres pocztowy: ul. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.

3.  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji Konkursu. Jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, które polega na upowszechnianiu wiedzy i zwiększaniu świadomości mieszkańców Gdyni w zakresie zalet wykorzystywania różnych metod podróżowania, w tym publicznego transportu zbiorowego oraz promowaniu Projektu SMACKER i Miasta Gdyni za sprawą przedstawiania zachowań i postaw proekologicznych wśród mieszkańców dzielnicy Chwarzno-Wiczlino.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Dane osobowe przetwarzane w postaci wizerunku osób, których wizerunek został uwidoczniony na zdjęciach w ramach Zadania Konkursowego, będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej przez te osoby zgody.

4.  Dane osobowe laureatów konkursu (nazwa użytkownika w serwisie Facebook, imię i nazwisko, wizerunek) mogą zostać udostępnione na oficjalnych stronach internetowych Urzędu Miasta Gdyni, w materiałach prasowych oraz serwisach społecznościowych Organizatora.

5.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)       podmioty publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym;

b)      firmy świadczące usługi z zakresu obsługi technicznej i serwisowej stron internetowych w Urzędzie Miasta Gdyni;

c)       dostawca serwisu społecznościowego Facebook oraz innych oficjalnych serwisów, z których korzysta Organizator;

d)      dostawcy usług wspierających procesy marketingowe.

W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż wyżej wskazani, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

6.  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich (np. USA) w związku z wykorzystaniem do Konkursu serwisu Facebook. Informujemy, że serwery tego serwisu znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują odmienne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Dostawca usług zapewnia ochronę przetwarzanych danych w zakresie określonym w swoich politykach prywatności i ochrony danych, z którymi zapoznać się można odpowiednio w Facebook.

7.  Nie przewiduje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.

8. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe w ramach Konkursu przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, przedawnienia wzajemnych roszczeń lub do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (dot. wizerunku), jak również przez okres wynikający z przepisów prawa upoważniających do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych osobowych, w szczególności okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. w okresie trwałości projektu unijnego SMACKER. Natomiast dane osobowe autorów przekazanych utworów, w tym również wizerunki osób utrwalonych w przekazanych utworach dokumentujących działania w ramach Konkursu przechowywane będą wieczyście.

9.  Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo:

a)  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

c)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

10. W zakresie realizacji swoich praw osoba, której dane są przetwarzane może wysłać żądanie na adres e-mail wskazany w punkcie 1 b) niniejszego rozdziału.

11. Administrator informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

12. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej bez ich podania nie będzie możliwy udział w Konkursie.

§10

Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie.

5. Organizator Konkursu zastrzega prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z Regulaminem, z dobrymi obyczajami, naruszają uzasadnione interesy Organizatora lub osób publicznych, naruszają prawa autorskie osób trzecich, godzą w wizerunek Organizatora lub są sprzeczne z prawem i nie nadają się do publicznego rozpowszechniania z uwagi na to, że zawierają elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami i pornografią.

6. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie poza Nagrodą (w tym z tytułu przeniesienia praw autorskich do Zgłoszenia Konkursowego).

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wykorzystania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do przyznania nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Projekt SMACKER (Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to Embrace peripheral and Rural areas) jest dofinansowany z Programu Współpracy INTERREG Europa Środkowa (Zadanie 4.1: „Poprawa planowania i koordynacji regionalnego systemu transportu pasażerów dla lepszych połączeń krajowych i Europejskich sieci transportowych")

SMACKER

SMACKER-RGB

Projekt SMACKER (Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to Embrace peripheral and Rural areas) otrzymał dofinansowanie z Programu Współpracy INTERREG Europa Środkowa (Zadanie 4.1: „Poprawa planowania i koordynacji regionalnego systemu transportu pasażerów dla lepszych połączeń krajowych i Europejskich sieci transportowych").

Konsorcjum projektu tworzone jest przez: SRM Societ Reti e Mobilita (Włochy), Instituto sui transporti e a logistica (Włochy), Gdynia ( Polska), Mestska cast Praha Suchdol (Republika Czeska), Univerza v Mariboru (Słowenia), Mestna obcina Murska Sobota (Słowenia), BKK Budapesti Kozlekedes i Kozpont Zartkorue n Mukodoreszvenyta Rsasag (Węgry), Regionsmanagement Osttirol (Austria) oraz Universität für Bodenkultur Wien (Austria).

Czytaj więcej

CityChangerCargoBike (CCCB)

CCCB h2020

Wprowadzenie na szeroką skalę i zastosowanie rowerów towarowych na obszarach miejskich okazało się być przełomem dla miast: poprawia się wizerunek roweru, przyczynia się do wzrostu liczby rowerzystów (zarówno w przypadku towarów, jak i pasażerów), przestrzeń miejska jest wykorzystywana bardziej efektywnie, poprawia jakość powietrza, poziom bezpieczeństwa i jakość życia.

Jednak to innowacyjne rozwiązanie jest obecne tylko w kilku europejskich miastach i w większości z nich tylko w fazie początkowej.

Czytaj więcej

Freight TAILS

FT UE Urbact

Dnia 3 maja 2016 r. Gdynia przystąpiła do realizacji projektu unijnego "Freight TAILS - delivering Tailored Approaches for Innovative Logistics Solutions". Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu URBACT III, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Celem projektu Freight TAILS jest przede wszystkim stworzenie efektywnego i zrównoważonego systemu dystrybucji miejskiej. Efektem projektu ma być opracowanie Lokalnego Planu Działań dla punktów o dużym zapotrzebowaniu transportowym w Śródmieściu Gdyni (Gdyńska Hala Targowa, ul. Abrahama, ul. Świętojańska, ul. Starowiejska) z pomocą doświadczonego eksperta z Politechniki Gdańskiej oraz grupy zadaniowej interesariuszy. 

Czytaj więcej

CAR

CAR-SB-logotype

W ramach projektu CAR (Creating Automotive Renewal) zostaną opracowane rozwiązania systemowe do wdrożenia i rozbudowy systemów dla pojazdów elektrycznych, w skład których wejdą pojazdy, stanowiska ładowania, rozwiązania płatnicze, modele biznesowe oraz informacje i dyskusje z firmami i organizacjami, które są zainteresowane inwestowaniem w flotę pojazdów elektrycznych.

Projekt: CAR - Creating Automotive Renewal
Program ramowy: INTERREG South Baltic EU

Czytaj więcej

CoBiUM

Głównym celem projektu CoBiUM - Cargo Bikes in Urban Mobility - jest zmniejszenie ruchu samochodowego i hałasu na obszarach miejskich poprzez poprawę zrównoważonych usług transportowych - lepsze zrozumienie potencjału i potrzeb zmiany rodzaju transportu na rowery cargo.

Najważniejszymi działaniami projektu jest stworzenie oferty innowacyjnych i trwałych rozwiązań, zachęcających gminy na obszarze Południowego Bałtyku do włączania rowerów cargo do miejskich koncepcji mobilności, badanie potrzeb i ocena rozwiązań dla pilotażu w celu dostosowania go do miast będących na różnych etapach wdrażania miejskiej polityki rowerowej, a także przeprowadzenie inwestycji pilotażowych skoncentrowanych na korzystaniu z rowerów cargo w trzech obszarach (prywatnym, komunalnym i biznesowym) oraz opracowanie poradnika zawierającego strategie i porady do implementacji polityki rowerowej opartej na rowerach cargo.

Czytaj więcej

FLOW

Flow EU

W maju 2015 r. Gdynia przystąpiła do FLOW (Furthering Less congestion by creating Opportunities for more Walking and cycling) - trzyletniego projektu dofinansowanego z programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej.

Konsorcjum projektu tworzone jest przez miasta Gdynię, Budapeszt, Dublin, Lizbonę, Monachium, Sofię oraz znane, europejskie instytucje działające na rzecz rozwoju zrównoważonego transportu (m.in. POLIS, Walk21, PTV).

Czytaj więcej

Więcej artykułów…